Összegyűjtjük a legmegfelelőbb találatokat...
hu

Tájékoztató az adatvédelmről

Utolsó módosítás: 2019. Április 26.

A Gelencsér Dental Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő által az érintettek számára végzett egészségügyi szolgáltatás során végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

A Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (képviseli: Dr. Gelencsér Kálmán, székhely: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75., cégjegyzékszám: 20-09-070117, adószám: 14995387-2-20, tényleges adatkezelés címe: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75., 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 100., 8380 Hévíz, Jókai u. 3, 8380 Hévíz, Attila u. 1 és 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 9-11, e-mail: kapcsolat@gelencserdental.hu, telefonszám: +36 83 340183)

internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):
 • https://gelencser-dental.hu
 • https://facebook.com/gelencserdental
 • https://facebook.com/zahnarztheviz
 • https://instagram.com/gelencserdental

kiemelten fontosnak tartja ügyfeleik és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért jelen tájékoztató alapján tájékoztatja az érintetteket, hogy általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Jelen tájékoztató az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

Az érintettek és jogaikAz érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

B) A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő számára. Ha jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

C) A törléshez való jog

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az adatkezelő azokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

E) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
 • a érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Ha a személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a érintett a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Jogorvoslati fórumÁltalános alapelvként Adatkezelő köteles bizonyítani hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Amennyiben érintett személyes adataival kapcsolatos, érintett által kifogásoltjogsérelmet Adatkezelő nem vagy nem megfelelően vagy nem határidőn belül orvosolta, érintett elsősorban postai úton a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A hatóság elérhetősége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

AdatbiztonságAdatkezelő gondoskodik az adatok kezelésének biztonságáról. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések alkalmazásakor a technika mindenkori legmagasabb szintű állása szerinti megoldásokat alkalmazza. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és szolgáltatói környezetet oly módon biztosítja, hogy

a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

b. Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá az adatok tárolásához, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

c. Adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, az adatokról biztonsági mentés készül.

Adattovábbításra kialakított megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor. Adatkezelő gondoskodik:

a. hozzáférési védelemről: jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, szoftver és hardver eszközök védelme;

b. szoftveres védelemről: adatállományok vírusok és egyéb kártevő programok elleni védelme, tűzfal alkalmazása, rendszeres biztonsági mentés, azok dokumentálása;

c. hardveres védelemről: adatállományok, illetve az azokat hordozó adattároló eszközök fizikai védelme, adatarchiválás magas szintű biztosítása (fizikai behatolás védelem), elemi károktól való fizikai védelem (tűz-, villámvédelem).

AdatfeldolgozásSzemélyes adatok feldolgozását alapvetően Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az Adatkezelési Szabályzat mellékletében meghatározott adatfeldolgozó látja el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő személyes adatot akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja egyértelmű és az adat az adatkezeléshez szükséges. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét előzetes érintetti hozzájárulás hiányában harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Egyéb rendelkezésekAdatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének. Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

Letölthető adatvédelmi szabályzat - Gelencsér Dental Kft.

Adatvédelmi tájékoztató
Gelencsér Dental Zahnklinik Ungarn
Adatvédelmi tájékoztató
8380 75 Vörösmarty Heviz Balaton Hungary
+3683340183 €€
Balaton
Utolsó módosítás: 2019. Április 26.