Összegyűjtjük a legmegfelelőbb találatokat...
Kérdése van? Ajánlatot kérne? Segítünk!
06 83 340 183

Adatkezelési tájékoztató

A Gelencsér Dental Kft. tájékoztatja érdeklődőit, látogatóit, pácienseit a fogászati ellátással, valamint a kapcsolódó egyéb fogászati szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerint:

1. Az adatkezelő adataiA páciensek személyes adatainak kezelését a Gelencsér Dental Kft. végzi, melynek hivatalos adatai az alábbiak:

Cégnév: Gelencsér Dental Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75.
Telefonszám: +36 83 340 183
E-mail cím: info@gelencserdental.hu
URL: https://gelencser-dental.hu/
Képviselő: Dr. Gelencsér Kálmán, ügyvezető

2. Az adatvédelmi tisztviselő adataiA Gelencsér Dental Kft. nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.

3. A személyes adatok kezelésének céljaA Gelencsér Dental Kft. a páciens személyes adatait az alábbi célból kezeli:

3.1. a pácienssel kötött, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése;
3.2. az egészségügyi ellátással és kezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése;
3.3. a pácienssel kötött szerződés alapján nyújtandó kiegészítő szolgáltatások nyújtása;
3.4. a Gelencsér Dental Kft.-re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, így különösen, az egészségügyi adatszolgáltatásra, számlakibocsátásra és számviteli előírásokra vonatkozó jogszabályok teljesítése;
3.5. a pácienssel kötött szerződés alapján nyújtott teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, a szerződésből eredő igények érvényesítése.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja4.1. A Gelencsér Dental Kft. a páciens személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

4.1.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az páciens az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a páciens kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
4.1.2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, azaz az adatkezelés a Gelencsér Dental Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
4.1.3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés Gelencsér Dental Kft. jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. A Gelencsér Dental Kft. jogos érdeke a pácienssel kötött szerződésből eredő jogok és igények érvényesítését, továbbá a Gelencsér Dental Kft.-vel szemben támasztott igényekkel szembeni védekezést öleli fel.

4.2. A Gelencsér Dental Kft. a páciens egészségügyi adatnak minősülő személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

4.2.1. a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
4.2.2. a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja szerint, azaz az adatkezelés egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges uniós és tagállami jog alapján, továbbá egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az egészségügyi adatok kezelése tekintetében a Gelencsér Dental Kft. tájékoztatja a pácienseit, hogy az egészségügyi adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki magyar jogban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriáiA Gelencsér Dental Kft. a páciens személyes adatait az alábbi címzettek részére adja át:
 • könyvelő;
 • könyvvizsgáló;
 • fogtechnikai labor, egyéb laborok;
 • állami hatóság;
 • központi regiszterek, így különösen a Központi Implantátumregiszter;
 • az IT rendszer üzemeltetését ellátó szolgáltató;
 • ügyvéd.


6. Az adatkezelés időtartamaAz egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kell megőrizni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény értelmében.

7. Adattovábbítás harmadik országbaA Gelencsér Dental Kft. a svájci illetőségű vagy letelepedésű páciensek adatait Svájcba továbbítja. A Bizottság megállapította, hogy Svájc az adatkezelés tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosít.

8. A páciensek adatkezeléssel kapcsolatos jogai8.1. A hozzáférés joga8.1.1. A páciens jogosult arra, hogy a Gelencsér Dental Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
8.1.1.1. az adatkezelés céljai;
8.1.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;
8.1.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
8.1.1.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
8.1.1.5. a páciens azon joga, hogy kérelmezheti a Gelencsér Dental Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
8.1.1.6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
8.1.1.7. ha az adatokat nem a pácienstől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a páciens jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

A Gelencsér Dental Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a páciens rendelkezésére bocsátja. A páciens által kért további másolatokért a Gelencsér Dental Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a páciens elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a páciens másként kéri. A jelen bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A Gelencsér Dental Kft. tájékoztatja a pácienseket, hogy nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

8.2. A helyesbítés jogaA páciens jogosult arra, hogy kérésére a Gelencsér Dental Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a páciens jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. A törléshez való jogTekintettel arra, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, a Gelencsér Dental Kft.-re alkalmazandó magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából is történik, továbbá az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, a pácienst nem illeti meg a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdése értelmében.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog8.4.1. A páciens jogosult arra, hogy kérésére a Gelencsér Dental Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

8.4.1.1. a páciens vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Gelencsér Dental Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
8.4.1.2. az adatkezelés jogellenes, és a páciens ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
8.4.1.3. a Gelencsér Dental Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a páciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a páciens hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5. A tiltakozáshoz való jogA páciens jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Gelencsér Dental Kft. jogos érdekei érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Gelencsér Dental Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Gelencsér Dental Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a páciens érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Gelencsér Dental Kft. tájékoztatja a pácienst, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében nem használja fel.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jogTekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, a páciens nem rendelkezik az adathordozhatóság jogával.

8.7. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogaAz egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a páciens jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a páciens megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarország területén az alábbi felügyeleti hatóság rendelkezik illetékességgel:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. A személyes adat szolgáltatásának alapjaTekintettel arra, hogy a páciens személyes adatainak megadása nélkül az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtása ellehetetlenülhet, a személyes adatok megadása az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A 10. bekezdés g) pontjában említett személyes adatok megadásának elmaradása a pácienssel kötött szerződés teljesítését nem érinti, a teljesítés során azonban a nem közölt személyes adatok értelemszerűen figyelmen kívül maradnak.

10. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiA Gelencsér Dental Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • személyazonosító adatok (így különösen, családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel)
 • egészségbiztosításra, más biztostásra vonatkozó adatok
 • elektronikus kapcsolattartási adatok (így különösen, telefonszám, email cím)
 • egészségügyi adat, így különösen a közvetlenül a páciens által vagy harmadik személy által átadott, a páciens testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a páciens számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a páciens egészségi állapotáról.
 • a páciens utaztatásával kapcsolatos adatok
 • a számlakibocsátással kapcsolatosan kötelezően kezelendő adatok
 • egyéb személyes adatok, amelyeket a páciens a Gelencsér Dental Kft.-vel közöl.


Adatkezelési tájékoztató
Gelencsér Dental Zahnklinik Ungarn
Adatkezelési tájékoztató
8380 75 Vörösmarty Heviz Balaton Hungary
+3683340183 €€€
Balaton
Tetszett a cikk? Ajánlja tovább ismerősének
Cikk nyomtatása
Kérdése van? Írjon nekünk!

Utolsó módosítás: 2018. Május 25.
Kérdése van, vagy még több információra lenne szüksége, esetleg időpontot foglalna?
Használja ki a lehetőséget: adja meg elérhetőségeit és visszahívjuk Önt!