Összegyűjtjük a legmegfelelőbb találatokat...
Kérdése van? Ajánlatot kérne? Segítünk!
06 83 340 183

A Gelencsér Dentál Kft. adatkezelési tevékenységek tájékoztatója

A Gelencsér Dentál Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (képviseli: Dr. Gelencsér Kálmán, székhely: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75., cégjegyzékszám: 20-09-070117, adószám: 14995387-2-20, tényleges adatkezelés címe: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75. és 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 100., e-mail: kapcsolat@gelencserdental.hu, telefonszám: +36 83 340183) internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

 • https://gelencser-dental.hu
 • https://zahnarzt-ungarn-heviz.de
 • http://gelencserdental.it
 • http://gelencserdental.fr
 • http://gelencserdental.com
 • http://gelencserdental.ru
 • https://www.facebook.com/gelencserdental
 • https://www.facebook.com/zahnartzheviz
 • https://www.instagram.com/gelencserdental

kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért jelen tájékoztató alapján tájékoztatja az érintetteket, hogy általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Jelen tájékoztató az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

Az érintettek és jogaikBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zároláshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az kapcsolat@gelencserdental.hu e-mail címre, vagy adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő címekre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva:
 • postai cím: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75.
 • e-mail: kapcsolat@gelencserdental.hu


Jogorvoslati fórumÁltalános alapelvként Adatkezelő köteles bizonyítani hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Amennyiben érintett személyes adataival kapcsolatos, érintett által kifogásoltjogsérelmet Adatkezelő nem vagy nem megfelelően vagy nem határidőn belül orvosolta, érintett elsősorban postai úton a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

AdatbiztonságAdatkezelő gondoskodik az adatok kezelésének biztonságáról. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések alkalmazásakor a technika mindenkori legmagasabb szintű állása szerinti megoldásokat alkalmazza. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és szolgáltatói környezetet oly módon biztosítja, hogy
a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b. Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá az adatok tárolásához, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. Adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, az adatokról biztonsági mentés készül.

Adattovábbításra kialakított megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor. Adatkezelő gondoskodik:
a. hozzáférési védelemről: jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, szoftver és hardver eszközök védelme;
b. szoftveres védelemről: adatállományok vírusok és egyéb kártevő programok elleni védelme, tűzfal alkalmazása, rendszeres biztonsági mentés, azok dokumentálása;
c. hardveres védelemről: adatállományok, illetve az azokat hordozó adattároló eszközök fizikai védelme, adatarchiválás magas szintű biztosítása (fizikai behatolás védelem), elemi károktól való fizikai védelem (tűz-, villámvédelem).

AdatfeldolgozásSzemélyes adatok feldolgozását alapvetően Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az Adatkezelési Szabályzat mellékletében meghatározott adatfeldolgozó látja el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő személyes adatot akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja egyértelmű és az adat az adatkezeléshez szükséges. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét előzetes érintetti hozzájárulás hiányában harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Egyéb rendelkezésekAdatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének. Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

Hévíz, 2018. december 10.

Adatkezelési tájékoztató
Gelencsér Dental Zahnklinik Ungarn
Adatkezelési tájékoztató
8380 75 Vörösmarty Heviz Balaton Hungary
+3683340183 €€€
Balaton
Kérdése van? Írjon nekünk!
Utolsó módosítás: 2018. December 10.
Kérdése van, vagy még több információra lenne szüksége, esetleg időpontot foglalna?
Használja ki a lehetőséget: adja meg elérhetőségeit és visszahívjuk Önt!